Share

Dit is een 'fake' verdrag dat enkel dient om te illustreren waarom onze (?) regeringen beter de NAVO zouden ontmantelen in plaats van in te zetten op wapengekletter en toenemnde polarisatie over ter wereld. De tekst werd opgesteld door Ludo De Brabander (vzw Vrede)

BESLUIT VAN DE NAVO-REGERINGSLEIDERS, BRUSSEL, 25 MEI

Toelichting: Sinds de val van de muur, nu al een kwart eeuw geleden, is de NAVO getransformeerd tot een mondiale speler. Dit militair bondgenootschap ging allianties aan met tientallen landen en instellingen. Daarenboven zetten de NAVO of de lidstaten verschillende desastreuze militaire interventies op die de betrokken landen in chaos hebben achtergelaten. Met Rusland lopen de spanningen gevaarlijk op.

De recente ontplooiing van enkele duizenden NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland, de stijgende militaire budgetten en de modernisering van de kernwapenarsenalen creëren een echt Koude Oorlogsklimaat. In de Baltische Zee-regio, in Oekraïne en Syrië vonden al een aantal gevaarlijke incidenten plaats. Hoewel de NAVO met de vinger naar Rusland wijst zijn de opeenvolgende uitbreidingen van het NAVO-grondgebied richting Rusland daar niet vreemd aan. Het gevaar is extra groot omdat we te maken hebben met kernwapenmachten. In plaats van verder werk te maken van de ontmanteling van deze massavernietigingswapens, zijn de NAVO-kernwapenstaten bezig met peperdure moderniseringsprogramma’s.

DE NAVO-REGERINGSLEIDERS,

1. vaststellend dat Operation Allied Force (24 maart – 10 juni) in Kosovo en Servië niet gedekt was door een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, noch dat het om een daad van zelfverdediging ging zoals verlangd door het VN-Handvest.
2. vaststellend dat de oorlog in Kosovo en Servië in overtreding is met artikel 1 van het NAVO-verdrag waarin de partijen er zich toe verbinden om “zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld op enige wijze die onverenigbaar is met de doelstelling van de Verenigde Naties."
3. vaststellend dat de militaire internationale operaties in voormalig Joegoslavië en Libië niet gedekt waren door het NAVO-verdrag dat krachtens artikel 5 het optreden van de alliantie beperkt tot de verdediging van het grondgebied.
4. vaststellend dat het Nieuw Strategisch Concept van Washington (1999) het uitdrukkelijk heeft over ‘niet-artikel 5’ opdrachten en zo de NAVO omvormt tot een militaire alliantie die buiten het NAVO-grondgebied optreedt zonder machtiging te vragen van de nationale parlementen voor deze taken die niet voorzien in het NAVO-verdrag.
5. vaststellend dat het grondgebied van de NAVO opeenvolgende keren is uitgebreid naar het grondgebied van de voormalige Warschaupact landen en van voormalige Sovjetrepublieken in de buurt van de Russische veiligheidsruimte.
6. vaststellend dat de NAVO begin 2017 duizenden extra NAVO-troepen en militair materieel heeft gestationeerd in Polen en de Baltische Staten en werkt aan de uitbouw van een anti-raketschild.
7. vaststellend dat de NAVO in 2014 samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten met Zweden en Finland, in de Baltische Zee-regio.
8. vaststellend dat de NAVO uitdrukkelijk de deur openlaat voor een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne en Georgië en de militaire operaties in beide landen versterkt.
9. overwegend dat Rusland de NAVO-uitbreidingen en troepenopbouw als bedreigend ervaart voor de veiligheidsbelangen van de Russische bevolking.
10. vaststellend dat de NAVO in 2014 heeft beslist dat de lidstaten er moeten naar streven om 2% van het BBP te besteden aan hun defensiebudgetten.
11. overwegend dat het aantal mensen dat in armoede leeft in de EU en de VS respectievelijk 17,3 % en 14,5 % bedraagt van de bevolking.
12. overwegend de grote wanverhouding tussen de defensiebudgetten van de NAVO en van Rusland en dat het Russische defensiebudget in 2017 zal krimpen van 7 naar 5 % van dat van de NAVO.
13. vaststellend dat de nucleaire taakverdeling tussen de VS en een aantal NAVO-lidstaten, inclusief de opslag van kernbommen buiten VS-grondgebied, in strijd is met artikel 1 en artikel 2 van het nonproliferatieverdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegen gaan en waarin bepaald is dat er geen transfer mag bestaan van kernwapens tussen kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten waardoor de onrechtstreekse controle over of overdracht van kernwapens van een kernwapenstaat naar een niet-kernwapenstaat zou bewerkstelligd worden.
14. vaststellend dat de kernwapenstaten van de NAVO grootschalige moderniseringsprogramma’s opzetten in weerwil van artikel 6 van het nonproliferatieverdrag waarin ze zich ertoe verbinden hun kernwapenarsenalen volledig af te bouwen.

A. BESLUITEN DAT DE NAVO MET ONMIDDELLIJKE INGANG ZAL ONTBONDEN WORDEN

1. wegens herhaaldelijke inbreuken op het internationaal recht zoals vervat in het VN-Handvest;
2. wegens inbreuken op het NAVO-verdrag, meer bepaald op de preambule, artikel 1, artikel 2, artikel 5 en artikel 6;
3. wegens inbreuken op het NPT-verdrag;
4. wegens de manifeste stijging van de conventionele en nucleaire bewapening die de internationale vrede en veiligheid in gedrang dreigt te brengen
5. wegens de impact van de stijgende bewapeningsuitgaven op de middelen nodig voor de publieke dienstverlening;
6. wegens de militaire confrontatiepolitiek met Rusland in een context van opeenvolgende NAVO-uitbreidingen, stijgende bewapening, troepenopbouw en de constructie van een raketschild;
7. wegens de materiële en menselijke schade als gevolg van directe en indirecte militaire interventies;

B. BESLUITEN DAT DE INFRASTRUCTUUR EN DE MIDDELEN VAN DE NAVO, ALSOOK HET VRIJGEKOMEN VREDESDIVIDEND DOOR HET WEGVALLEN VAN DE BEWAPENINGSVERPLICHTING VAN DE NAVO DAAR WAAR MOGELIJK WORDEN INGEZET OM DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’S) VAN DE VERENIGDE NATIES TE HELPEN BEREIKEN.

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven