Share

De Belgische loonvorming voorziet een automatische aanpassing van lonen en uitkeringen rekening houdende met de evolutie van prijzen. Dit model is het product van sociale strijd. De index zorgt ervoor dat koopkracht van werkers en steuntrekkers gelijke tred houdt met de levensduurte. De index wordt sinds het begin van de crisis onder druk gezet door het patronaat, de OESO, het IMF, De Europese Commissie en de ratingagentschappen. In feite zeggen al deze instanties dat de index een rem is op de verarming van de loon en weddetrekkenden… En we weten intussen ook dat het neoliberaal crisismanagement erin bestaat de rijken nog rijker te laten worden terwijl de werkende klasse, de ambtenaren en steuntrekkers elke dag meer moeten betalen en minder zullen verdienen. We weten ook dat de aandeelhouders nooit genoeg krijgen en dat ze het leeuwendeel van de geproduceerde rijkdom voor zich opeisen.

Dit alles is geweten maar wij leggen er ons niet bij neer! De vakbeweging heeft in het najaar van 2014 en begin 2015 talrijke acties georganiseerd tegen de regeringsmaatregelen. Zij hebben aangekondigd de indexsprong verder te bestrijden via juridische middelen.

Wij denken dat de civiele maatschappij en de politieke bewegingen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en wij dienen dan ook een collectieve klacht in, steunende op de overtuiging dat elke volgehouden actie kan zegevieren, niet het minst omdat we een meerderheid van de publieke opinie achter ons hebben. Laten we ook niet vergeten dat het sociaal verzet er bijna in geslaagd was de regering te doen inbinden.

Waarom willen wij de indexsprong nietig laten verklaren door het Grondwettelijk Hof?

-     Dit is een kwestie van rechtvaardigheid. De indexsprong treft 6 miljoen burgers van dit land, hun gezinnen en naasten. Het is een maatregel die men ook op langere termijn zal voelen, want elke non-aanpassing gaat ook doorwegen op de latere lonen en loopbaan.

-     Het is een kwestie van billijkheid. Wij verdedigen gelijkheid en het principe van non-discriminatie onder burgers. Het kan niet zijn dat sommigen getroffen worden door een indexsprong terwijl bijvoorbeeld de aandeelhouders nog steeds alle dividenden verkrijgen. De onderneming dankzij de inzet van de factor arbeid die voor een toegevoegde waarde kan zorgen.

-     Een volwaardige index is een kwestie van economische efficiëntie. Door de koopkracht te verminderen ontneemt de regering ook welvaart aan de economie. Lonen of uitkeringen betekenen koopkracht en dus inkomsten voor de zelfstandigen, de kleinhandel, en bij uitbreiding de gehele economie. Koopkracht zorgt ook voor fiscale inkomsten bij de overheid. Daarom moet gezegd worden dat de indexsprong de economie pijn zal doen.

-      Als particulieren worden wij door de indexsprong getroffen en zullen wij allemaal op 20 jaar tijd minstens 15.000 euro verloren hebben. Het kan ook een pak meer zijn vermits de regering een BTW verhoging overweegt in te voeren. Een BTW verhoging veroorzaakt een prijsstijging die op zijn beurt door een indexaanpassing zou moeten gecompenseerd worden. Indexsprong + Btw verhoging = twee maal bestolen worden.

De indexsprong ontkent de Belgische Grondwet. Wat zijn onze argumenten?

1- Geen enkele partij binnen de federale regering had een indexsprong aangekondigd. Enkel de N-VA overwoog deze maatregel zonder er veel over te spreken voor de verkiezingen. CD&V en MR hadden zelfs expliciet gesteld dat ze zich zouden verzetten tegen een indexsprong. De indexsprong is ondemocratisch!

2 - De parlementsleden werden niet verkozen om een wet uit te voeren die de index opheft, al is het maar tijdelijk. Zij hebben de limieten van hun mandaat overtreden en hebben dus artikelen 8 en 33 van de Grondwet met de voeten getreden. Deze artikels spreken zich uit voor het recht van burgers om de wetgevende macht te verkiezen en via dit orgaan, deel te nemen aan het openbaar bestuur.

3 - De indexsprong legt beslag op inkomsten die werkers, ambtenaren en steuntrekkers toekomen. Artikel 17 stelt dat er geen beslag kan gelegd worden op eigendom of rechtmatige inkomsten.

4 - De armoede treft kinderen zeer hard. Er zijn in België 1,5 miljoen armen. In vele gevallen groeien kinderen van één-oudergezinnen op in armoede. De indexsprong berooft kinderen van de noodzakelijke middelen en inkomsten die ze nodig hebben en door artikel 22 van de grondwet gegarandeerd wordt.

5 - Een eerlijke verloning of uitkering moet elkeen in staat te stellen waardig te leven, aan armoede te ontsnappen, zich te kunnen huisvesten, energie te bekostigen en kwaliteitsvolle voeding aan te schaffen. De indexsprong dient helemaal niet om een zgn loonhandicap weg te werken ten opzichte van onze buurlanden. De berekening van de zogenaamde loonhandicap gebeurt nooit op sectoraal vlak en houdt geen rekening met de productiviteit, die hier nog steeds bij de hoogste ter wereld is. De enige motivatie van de indexsprong is ideologisch en past binnen het neoliberale leugenpaleis. De indexsprong komt een kleine minderheid te goede en treedt het sociaal overleg met de voeten (vermits bij de Groep van 10 noch ACLVB, noch ACV noch ABVV voorstander waren van dergelijke ingreep). Artikel 23 van de Grondwet voorziet recht op sociaal overleg en dit wordt hierbij met de voeten getreden.

6 - De gelijkheid tussen Belgen werd doorbroken vermits sommige categorieën wel worden getroffen en anderen niet. Bijgevolg zijn niet alle Belgen gelijk voor de wet en worden artikelen 10 en 11 van onze Grondwet overtreden.

Wij roepen op tot het verderzetten van acties tegen de indexsprong. We zullen kortelings ons bezwaarschrift publiceren op www.roodlinks.be. Deze juridische actie wordt op touw gezet met onze Franstalige zusterbeweging Mouvement de Gauche.

Opgepast verenigingen moeten hun betwisting via hun wettelijke vertegenwoordigers laten verlopen, een kopij van hun statuten aan toe voegen en een proces verbaal van hun raad van bestuur of van de algemene vergadering (naar gelang) en waarbij de beslissing om klacht in te dienen te gaan tegen de indexsprong goedgekeurd werd zo niet wordt de betwisting ongeldig verklaard.

Roodlinks op Facebook

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven