Share

Resolutie goedgekeurd door het 3de nationaal congres van ROOD! van 18 oktober 2014

 1. ROOD! beroept zich op ecosocialisme en zet haar schouders onder het Europees Ecosocialistisch Netwerk.
 2. Ecosocialisme is gebaseerd op een essentiële vaststelling: kapitalisme is destructief voor de mens en voor het milieu. De onuitputtelijke winsthonger verrijkt een kleine minderheid, ondermijnt draagvlak van het ecosysteem en is een bron van onmetelijke verspilling en leed.

 3. Ecosocialisme drukt de overtuiging uit dat zowel een niet-ecologisch socialisme als een niet-socialistische ecologie ontoereikend zijn.
 4. Ecosocialisme biedt een ideologisch denk- en actiekader waarbij oplossingen niet meer aan de probleemzijde worden gezocht, met name in de vermarkting, de privatisering en de concurrentie. De emissiehandel om CO2 uitstoot te verminderen of de greenwashing van koopwaren zijn deel van het probleem. De oplossing van de ecologische crisis vergt een antikapitalistisch perspectief.
 5. Ecosocialisme betekent dat de mensheid een nieuwe stap vooruit zet, zich tot doel stelt haar eigen ontwikkeling te beheersen in relatie tot het ecologisch draagvlak waarop ons voortbestaan berust. De groei van het Bruto Binnenlands Product moet vervangen worden door een indicator die zowel welzijn, gelijkheid als duurzaamheid in rekening neemt
 6. Ecosocialisme betekent dat het marktgebeuren wordt beperkt tot die sferen waar zij een positieve weerslag heeft. Zowel water, lucht als de grond zijn gemeengoed ofte ‘commons’, wat betekent dat ze geen bron van winsten mogen zijn. Common kunnen niet verhandeld worden en kunnen ook geen staatseigendom zijn. Kennis kan op dezelfde wijze benaderd worden. Geld is een ruilmiddel, schept op zich geen rijkdom wat betekent dat geld in principe ook geen meerwaarde of extra-geld mag voortbrengen.
 7. Ecosocialisme streeft gelijke vrijheid na voor iedereen, rekening houdende met het eindig karakter van een ecosysteem waarvan alle levensvormen afhankelijk zijn, en dit met inbegrip van de volgende generaties.
 8. Ecosocialisme is emancipatorisch en streeft de opheffing na van elke vorm van onderdrukking op basis van geslacht, religie, afkomst of seksuele geaardheid.
 9. Ecosocialisme is internationalistisch en aanziet het overstijgen van het kapitalistisch productivisme en de bijbehorende consumptiedrang als een globale noodzaak waarbij de actie op lokaal-stedelijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 10. De mogelijkheid om op één niveau van deze meerschalige strijd vooruitgang te boeken zal een impact hebben op andere niveaus. Elke vooruitgang op een lager niveau mag niet belemmerd worden door het afwachten van een verandering op een hoger niveau. Alle bestuurlijke en juridische hindernissen (regelgeving, verdragen, conventies) dienen in vraag gesteld te worden door middel van dissidentie (zoals toen gemeenten zich kernwapenvrij verklaarden) en ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.
 11. Ecosocialisme beschouwt democratische soevereiniteit van de bevolking ten aanzien van het economische en politieke gebeuren als een volwaardig gegeven van de emancipatiestrijd. Een nieuwe grondwet en andere instellingen zijn nodig om een evenwichtige ontwikkeling van de mensheid te organiseren en een einde te stellen aan de dictatuur van het financiële kapitaal.
 12. Ecosocialisme streeft volwaardige democratie na waarbij alle verkozenen afzetbaar zijn, mandaten niet gecumuleerd kunnen worden en de bevolking via bindende referenda haar zeg heeft over essentiële kwesties. In feite kunnen we de politieke besluitingvorming ook als ‘commons’ benaderen daar waar vandaag het politiek bedrijf veelal wordt aangewend voor particuliere en/of private belangen.
 13. Alle activiteiten (investeringen, productie, consumptie) moeten onderworpen worden aan de toetssteen van de ‘Groene Regel’ waarbij de ‘voetafdruk’ op het ecosysteem wordt gemeten. Dit schept de mogelijkheid de kostprijs beter in te schatten en de nutswaarde van activiteiten beter af te wegen.
 14. Wij verdedigen ecosocialisme als oplossing voor de systeemcrisis, en dit zowel in de sociale bewegingen als ten aanzien van de progressieve democratische partijen. Een rood-groene alliantie van vooruitgang is nodig. Hierbij is het belangrijk dat rood ‘vergroent’ en groen ook ‘roder’ wordt. Dit is zowel van toepassing op de sociale bewegingen als op politieke partijen die zich in deze kleuren erkennen.

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven