Share

Europees Eco-Socialistisch Netwerk (E2SN)

Het ecosocialisme vertegenwoordigt het beredeneerd antwoord op de impasse waarin de mensheid zich bevind ten gevolge van een kapitalistische productie en consumptiewijze die de mens uitbuit en het ecosysteem uitput. Deze impasse vereist dat we tot een radicaal denken en handelen overgaan in de zin dat we naar de wortels van het probleem moeten durven kijken. Wij strijden dus tegen de twee motoren van het hedendaags systeem: kapitalisme en productivisme. Deze strijd moet op internationaal, Europees, nationaal en lokaal vlak gevoerd worden. Wij beslissen tot de oprichting van een Europees netwerk over te gaan.

 

Dit netwerk is gericht op actie. Wij beslissen samen campagnes te voeren en deel te nemen aan gemeenschappelijke actiedagen. Het netwerk heeft tot doel concrete alternatieven uit te werken op de sociale en ecologische crisis. Wij willen een alternatief op het medebeheer van de crisis door de rechterzijde en de sociaaldemocratie. Het autoritair functioneren van de EU – en meer bepaald de wijze waarop deze ingericht werd door verdragen – maakt van de Europese Unie een permanente financiële staatsgreep. Deze wordt door de oligarchie tegen de sociale belangen van de volkeren gepleegd en dit ten koste van het gehele ecosysteem. Het volk moet haar soevereiniteit terugkrijgen..

Onze actie zal open, gericht op eenheid en uitgewerkt worden in relatie tot de sociale en ecologische bewegingen. Onze actie is tevens democratisch: zij is gericht op de uitbouw van een participatieve democratie en de actieve tussenkomst van de burgers. Zij verdedigt de volwaardige soevereiniteit van alle Europese volkeren op vlak van voeding, ruimtelijke ordening en milieu alsook op sociaaleconomisch vlak. Het is niet aan de oligarchie noch aan de niet verkozen machten om ons leven te bepalen.

In tegenstelling tot het liberalisme dat de systematische vernieling van de verzorgingsstaat heeft ondernomen verdedigen wij collectieve instellingen ten diensten van een ecologische planning en het goede leven (“buen vivir”).

Onze actie is gericht op

 • de heropbouw van openbare diensten onder meer op vlak van energie, transport en de banksector; de uitbreiding van gratis dienstverlening.
  • het afwijzen van het Transatlantisch vrijhandelsakkoord (TAFTA) dat de sociale en ecologische normen in naam van de vrijhandel zal afbouwen.
   • het afwijzen van een ‘groen kapitalisme’, van de CO2 emissie-handel en de marktmechanismen die niet in staat blijken te zijn de ecologische crisis onder controle te krijgen en dit onder meer op niveau van het klimaat.
  • de stopzetting van kernenergie en het leegpompen van de onderbodem; de beperking van alle energiebronnen die CO2 afstotend zijn.
  • de planmatige uitbouw van een energetische transitie en het verbieden van schaliegas en schalie olie.
   • de versterking en uitbreiding van sociale bescherming, van de sociale en democratische rechten die de wereld van de arbeid beschermen tegen de patronale aanvallen en de gevolgen van de veralgemeende concurrentie.
 • de bescherming van landbouwgronden en de soevereiniteit inzake voedsel, tegen de privatisering van de collectieve commons. de socialisatie, zelfbeheer, een solidaire en sociale economie; de verdediging van een massaal industrieel plan ten voordele van de energiebesparend activiteiten en de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen.
  • de verdediging van de biodiversiteit.
 • De herlokalisering van productie ten voordele van korte circuits van productie tot consumptie, is echte ecologische een sociaal noodzaak.
 • het invoeren van sociale en ecologische beschermende maatregelen met onder meer een kilometer taks aan de grenzen.
 • de strijd tegen de vrijhandel, de door de Trojka opgelegde besparingsprogramma’s en het overheersen van een illegitieme openbare schuld.
  • de ontwikkeling van participatieve democratie in alle domeinen van het openbaar bestuur, als uitingsvorm van politieke participatie die de burger het dichtst bij bespreking en de keuzes plaatst.
  • de steun aan volkeren overal ter wereld tegen de financiële en neokoloniale grootmachten, in het bijzonder de volkeren van het zuiden, om Eco-Socialistische samenwerking te promoten tussen Europese volkeren en de andere volkeren ter wereld en om de solidariteitsbanden met politieke organisaties van niet-Europese landen te ondersteunen.

Dit alles vereist de weigering van TAFTA (het Transatlantisch Vrijhandelsverdrag), de burgerlijke ongehoorzaamheid ten aanzien van de Europese verdrage en van de structurele aanpassingsprogramma’s of de voorschriften uitgegeven door de Wereldbank en het IMF.

Wij zijn politieke krachten. Wij herbevestigen onze wil om een meerderheid te vertegenwoordigen en een democratische omwenteling na te streven.

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven