Share

Terwijl in Warschau'COP19' doorging vond elders in Polen een top plaats over steenkoolontginning. Alsof de tabaksindustrie zou vergaderen in de nabijheid van een VN-conferentie over long- en keelkanker… Bovendien stuurde de Poolse regering tijdens de besprekingen de minister van milieu de laan uit.

 

Zelfs Joke Schauvliege, ondanks haar eeuwige positieve ingesteldheid, zegt dat het een maat voor niets was. Neen, mevrouw de Minister, het is veel erger dan dat, het is een stap achteruit en we doen er goed aan te leren uit deze mislukking.

 Geen enkel land heeft haar streefdoel inzake vermindering van CO2 uitstoot omhoog gehaald. Sommige landen zoals Japan, Canada en Australië hebben zelfs bewust een stap achteruit gezet, onder impuls van rechts-conservatieve regeringen. De conferentie van Warschau had tot doel een akkoord te bekomen rond een roadmap tot aan de volgende klimaatconferentie van Parijs in 2015. Maar noch China noch de VS willen zich engageren tot planmatige verminderingen inzake CO2 uitstoot. De VS heeft nooit het Kyoto-protocol onderschreven en weigert een planmatige vermindering van de CO2 uitstoot. China volgt dan weer het Kyoto-model omdat het enkel van toepassing is op geïndustrialiseerde landen en zijzelf de dans ontspringen. China is best bereid een bijdrage te leveren maar stelt dat ze als ontwikkelingsland niet hoeft te boeten voor een vervuiling die voornamelijk door de OESO-landen veroorzaakt wordt. De Europese Unie heeft het bij haar oude doelstellingen gehouden en zweert nog steeds bij de emissiehandel. We weten intussen dat deze emissiezwendel geen effect sorteert. En Polen voert openlijk propaganda voor steenkool, de fossiele brandstof die het meest vervuilend is.

De gevolgen van de klimaatontregeling zijn nu reeds voelbaar: toenemende schommelingen; temperaturen boven of onder de seizoengemiddelden; overvloedige regenval, stormen en overstromingen, enz. De opwarming van de aarde leidt tot een veel forsere stijging van de zeespiegel dan tot dusver was aangenomen. Dat heeft het VN-klimaatpanel bekendgemaakt in het nieuwe klimaatrapport. Volgens dit rapport staat nu vast, dat de 95% van de opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel en veranderingen in het klimaat door de mens worden veroorzaakt.

Het verhogen van de streefdoelen inzake emissie-vermindering is hoogstnoodzakelijk wil men vermijden dat de klimaatcrisis ontspoort en uitgroeit tot een oncontroleerbare en onomkeerbare crisis van ons gans ecosysteem. Concreet: ofwel blijven we bij een verwarming van 2°C en dan moet er NU werk gemaakt worden van een zeer snelle vermindering ofwel verandert er weinig of niets en dan zitten we binnen afzienbare tijd (20 à 25 jaar) rond een temperatuurstijging van 4°C .

Uit protest hebben alle vertegenwoordigers van NGO’s de conferentie verlaten. Greenpeace, Friends of the Earth, Oxfam, WWF pikken het niet dat de regeringsleiders de klimaatcrisis lichtzinnig behandelen terwijl er nu reeds meer dan 30 miljoen klimaatvluchtelingen geteld worden.

Wij menen dat het mislukken van de klimaatconferentie het voorwerp moet worden van een politieke bespreking op alle niveaus, van de Vlaamse regering tot de federale en Europese instanties.

1). Het wordt tijd dat men inziet dat de handel in uitstootrechten contraproductief is. Landen en ondernemingen kopen rechten af van derde wereldlanden en vermijden op die manier een vermindering van hun eigen uitstoot. Normaliter zou de prijs één ton uitstootrecht minstens 30 euro moeten bedragen maar dankzij de marktwerking kan je dit al opkopen voor 0,40 euro. Vervuilen in andermans plaats kost zelfs geen geld meer! Terwijl deze zwendel met bijhorende fraude massa’s geld opbrengt of verduistert (100miljard euro volgens Europol) leven we in de waan dat er een systeem is dat iets aan het probleem doet.

In de plaats van een ruilbeurs in uitstootrechten moet er een universele CO2-taks komen waarvan de opbrengst de gevolgen van de klimaatcrisis moeten helpen opvangen en de transitie naar koolstofarme energie kan financieren.

2). Globale akkoorden nastreven is nodig maar bij onstentenis van een akkord moet men niet bij de pakken blijven zitten. Streefdoelen moeten plaats maken voor dwingende normen en zolang hierover geen akkoord gevonden wordt moet elk land haar verantwoordelijkheid nemen. De omslag naar een koolstof-arme economie kost veel geld en de vervuilende industrie wil natuurlijk zo weinig mogelijk betalen. Daarom is de ecologische strijd ook een strijd voor de democratisering van het economisch gebeuren.

3). De “groene regel” zou als duurzaamheidsprincipe in de Belgische grondwet moeten worden opgenomen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat alle activiteiten doorgelicht worden op het vlak van hun ecologische voetafdruk. Wij dienen het voorbeeld te geven en anderen zullen volgen.

4). Binnen de linkerzijde en de arbeidersbeweging is er dringend nood aan een 'culturele revolutie' waarbij afstand geniomen wordt van productivisme en blinde groei. ROOD! noemt zich voortaan ecosocialistisch omdat beide aspecten evenwaardig zijn.

 

Pascale Wils & Stephen Bouquin

 

meer info is te vinden op

 http://www.climaxi.be/

 http://www.greenpeace.be/

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven